shutterstock_746582149.jpg

מה נדרש מהמפלגות

 • חוק אקלים - קיצוץ פליטות גזי החממה בהתאם להמלצות הפאנל הבינלאומי לשינוי אקלים- (IPCC): קרי 45% עד 2030 יחסית לרמתן ב 2010 וכן הפסקת הפליטות נטו עד 2050. מעבר לאנרגיה מתחדשת בדגש על אנרגיה סולארית ועצירת החלפת התלות הישנה בפחם בתלות חדשה בגז. הקמת מטה אקלים במשרד ראש הממשלה. 
   

 • התאוששות ירוקה - אימוץ תוכנית החילוץ הירוקה במלואה וגיבוש תוכנית התאוששות ירוקה מתקדמת.
   

 • הפסקת השקעות בתשתיות מזהמות - סגירת התעשיות המזהמות במפרץ חיפה תוך דאגה לעובדים, הפסקת מתן רישיונות לחיפוש וכרייה של דלקים פוסיליים.
   

 • חיזוק המשרד להגנת הסביבה - הרחבת סמכויות המשרד לרבות כינון מדיניות אנרגיה, תחבורה ואכיפה, הגדלת תקציבי המשרד וחיזוק גופי האכיפה במשרד לביטחון פנים העוסקים בפשיעה אנטי סביבתית.

היעדים המרכזיים

 • השתתפות ישראל במאמץ הבינלאומי לבלום את משבר האקלים.
   

 • שמירת השטחים הפתוחים ופיתוח הערים.
   

 • שיפור מערך תחבורה ציבורית ומעבר לתחבורה מוּנעת-חשמל.
   

 • ניהול משק המים, איכות מי השתייה ושיקום זרימת המים בנחלים.
   

 • צמצום הפסולת ושיפור הניקיון במרחב הציבורי.
   

 • תזונה בת קיימא.
   

 • חינוך לקיימוּת.

מצע מומלץ בנושא יעדים סביבתיים לכנסת ה-24 בראשי פרקים