top of page
shutterstock_746582149.jpg

על המשבר

pexels-pixabay-60013.jpg

רקע

המשבר האקלימי בו שרוי כדור הארץ הוא תוצאה של התחממות גלובלית מתמשכת הנובעת מעלייה בפעילות המתועשת של האנושות בעולם כולו. פעילות זו, שמרבית האנרגיה הדרושה לה מגיעה משריפת דלקים מאובנים (פוסיליים), מביאה לפליטה של גזי חממה (בעיקר פחמן דו חמצני ומתאן) ועלייה מתמשכת של ריכוזם באטמוספירה - עד לרמה שלא הייתה קיימת מזה מיליוני שנים.

ההתחממות והשלכותיה כבר ניכרות כיום: וממדיה הולכים וגדלים, אולם בשנים הקרובות השפעותיה צפויות לגדול בצורה מעריכית, להחריף ולטלטל כל מרכיב באורח חיינו. להשפיע על הכלכלה, הביטחון, איכות החיים ועל כל מערכות החי והצומח. 

איך צפוי משבר האקלים להשפיע על ישראל בעשורים הקרובים (עד 2050)

המזרח התיכון הוא אחד האזורים הפגיעים בעולם לשינויי אקלים. הנזקים הצפויים בעשורים הקרובים כוללים: 
 

  • התחממות עקבית. זו צפויה בכל העולם, אולם במזרח התיכון היא מתרחשת באופן מהיר יותר ולפיכך השפעות ההתחממות יגיעו אלינו מהר ובעוצמה חזקה יותר. 

  • עלייה בשכיחות ובעוצמת גלי החום שתתרחש ביתר שאת במרחבים אורבניים צפופים ותעמיד את בריאותם של רבים בסכנה.

  • כמות המשקעים תתמעט באופן משמעותי באזורים נרחבים בארץ,   - ותוביל להתייבשות מרבית מקורות המים. כמו כן צפויה עליה באירועי גשם עוצמתיים והרסניים יותר.התפשטות המדבר לאזורים שאינם יובשניים כיום. המשך חדירתם ארצה של מינים פולשים. 

  • פגיעה אנושה בעמידות המערכות המגוון הביולוגי היבשתי והימי. 

  • התגברות שכיחותן של שריפות.

  • עלייה בזיהום האוויר.

  • מחסור במזון ובביטחון תזונתי. השפעה על היבולים החקלאיים - כמות ואיכות יבולים חקלאיים צפויה להינזק באופן משמעותי כתוצאה מארועי מזג אוויר קיצוני והתפשטות מחלות צמחים. 

  • עליית פני הים והצפות בערים סמוכות לים.

  • מבחינה בטחונית וגיאופוליטית- שינויים אלו עלולים להגביר את אי היציבות האזורית, להוביל לגלי הגירה המוניים- פנים-ארציים ומחוץ לישראל, ולהביא לפריחתם של ארגוני טרור. 

  • העלייה במקרי אובדן רכוש ופגיעה בחיי אדם כתוצאה מנזקי משבר האקלים, תפחית את יכולת חברות הביטוח והמדינה לפצות את הנפגעים.

הזמן לטיפול בנושא

במשבר האקלים נדרש לטפל טיפול בהול. אם כמות הפליטות לא תפחת משמעותית בעשור הקרוב, תהליכים שונים יובילו להאצת תהליך ההתחממות שהחזרה ממנו תיקח, ככל הנראה מאות עד אלפי שנים. 

pexels-jeff-stapleton-4220084.jpg
bottom of page